Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Монголын Банкны Холбоо

8-Р Сар 23, 2014

Монголын Банкны Холбоо нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр албан ёсоор зөвшөөрөл авч санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм. Өнөөдрийн байдлаар тус холбоонд арилжааны 13 банк, 2 банк санхүүгийн сургалт болон мэдээллийн төв, 1 банк бус санхүүгийн байгууллага мөн 1 гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар гишүүнчлэлээр элсэн хамтран ажиллаж байна. - See more at: http://mba.mn/%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9/#.dpuf
Монголын Банкны Холбоо нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр албан ёсоор зөвшөөрөл авч санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм. Өнөөдрийн байдлаар тус холбоонд арилжааны 13 банк, 2 банк санхүүгийн сургалт болон мэдээллийн төв, 1 банк бус санхүүгийн байгууллага мөн 1 гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар гишүүнчлэлээр элсэн хамтран ажиллаж байна. - See more at: http://mba.mn/%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9/#.dpuf
Монголын Банкны Холбоо нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр албан ёсоор зөвшөөрөл авч санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм. Өнөөдрийн байдлаар тус холбоонд арилжааны 13 банк, 2 банк санхүүгийн сургалт болон мэдээллийн төв, 1 банк бус санхүүгийн байгууллага мөн 1 гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар гишүүнчлэлээр элсэн хамтран ажиллаж байна. - See more at: http://mba.mn/%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9/#.dpuf
Монголын Банкны Холбоо нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр албан ёсоор зөвшөөрөл авч санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм. Өнөөдрийн байдлаар тус холбоонд арилжааны 13 банк, 2 банк санхүүгийн сургалт болон мэдээллийн төв, 1 банк бус санхүүгийн байгууллага мөн 1 гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар гишүүнчлэлээр элсэн хамтран ажиллаж байна. - See more at: http://mba.mn/%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9/#.dpuf
Монголын Банкны Холбоо нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр албан ёсоор зөвшөөрөл авч санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм. Өнөөдрийн байдлаар тус холбоонд арилжааны 13 банк, 2 банк санхүүгийн сургалт болон мэдээллийн төв, 1 банк бус санхүүгийн байгууллага мөн 1 гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар гишүүнчлэлээр элсэн хамтран ажиллаж байна. - See more at: http://mba.mn/%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9/#.dpuf