Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

ТоС-ийн салбарын удирдамжууд

Дараах баримт бичгүүдийг байгаль орчин, нийгэмд сөрөг нөлөөлөл ихтэй уул уурхай, барилга, хөдөө аж ахуй болон боловсруулах салбарын төслүүдийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг үнэлэх, удирдах зорилгоор Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн зарчмуудын дагалдах баримт бичиг болгон боловсруулсан бөгөөд банкууд эдгээр удирдамжуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Уул уурхайн салбарын удирдамж

Барилгын салбарын удирдамж

Хөдөө аж ахуй салбарын удирдамж

Боловсруулах салбарын удирдамж