Холбоотой байгууллагууд

Монголын Банкны Холбоо нь Монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл авч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банкны болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.

Холбоотой байгууллагууд

Монголын Банкны Холбоо (МБХ) нь дараах байгууллагуудын Удирдах зөвлөлд саналын эрхтэйгээр оролцож, үйл ажиллагааны чиглэлд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг.

Зээлийн мэдээллийн сан ХХК 

Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпораци ХХК (МНСК ХХК)

Банк Санхүүгийн Академи ТББ

ТоС Холбоо ТББ