Та мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Хууль тогтоомжууд

МОНГОЛ УЛСАД ХҮЧИН МӨРДӨГДӨЖ БУЙ БАНК, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛИУД:

 1. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/
 2. АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
 3. БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ
 4. БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ
 5. БАНК, ЭРХ БҮХИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖ, ТӨЛБӨР ТООЦОО, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ
 6. БАНКИН ДАХЬ МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖИД БАТАЛГАА ГАРГАХ ТУХАЙ
 7. БАНКНЫ ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)
 8. ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
 9. ВЕКСЕЛИЙН ТУХАЙ
 10. ДАМПУУРЛЫН ТУХАЙ
 11. ЖИЖИГ, ДУНД YЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ
 12. ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ТУХАЙ
 13. ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ
 14. ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ
 15. КОМПАНИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 16. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТУХАЙ
 17. МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
 18. ТӨВ БАНК /МОНГОЛБАНК/-НЫ ТУХАЙ
 19. ТӨЛБӨР ТООЦООГ YНДЭСНИЙ МӨНГӨН ТЭМДЭГТЭЭР ГYЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ
 20. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
 21. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ТУХАЙ
 22. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 23. ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
 24. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТУХАЙ
 25. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
 26. САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ТУХАЙ
 27. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ
 28. ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
 29. ЭРДЭНЭСИЙН САНГИЙН ТУХАЙ
 30. ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ ХУУЛИУД:

 1. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ
 2. АЖИЛЛАХ ХҮЧ ГАДААДАД ГАРГАХ, ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ
 3. АРБИТРЫН ТУХАЙ
 4. БАРААНЫ ТЭМДЭГ, ГАЗАР ЗҮЙН ЗААЛТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 5. ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 6. ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ
 7. ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
 8. ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ
 9. ДААТГАЛЫН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)
 10. ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
 11. ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
 12. ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ
 13. ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
 14. ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /Хуулийг W хавсаргасан файлаас үзнэ үү/
 15. НОТАРИАТЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 16. НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
 17. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
 18. ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ
 19. ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫН ТУХАЙ
 20. 20. САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ
 21. СТРАТЕГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ САЛБАРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖИД ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
 22. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /шинэчилсэн найруулга/
 23. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
 24. УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 25. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
 26. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
 27. ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/
 28. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ
 29. ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ
 30. ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/
 31. ХУВИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТУХАЙ
 32. ХУУЛЬ, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН БУСАД ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
 33. ШУДАРГА БУС ӨРСӨЛДӨӨНИЙГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
 34. ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

Эх сурвалж: Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legelinfo.mn