Бидний тухай

Монголын Банкны Холбоо нь Монголбанкнаас албан ёсоор зөвшөөрөл авч Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр банк, санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа банкны болон бусад санхүүгийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус, бие даасан, ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.

Дэлгэрэнгүй

Гишүүнчлэл

Холбооны гишүүнчлэл нь зөвхөн арилжааны банкаар хязгаарлагддаггүй бөгөөд өөрийн алсын хараа, эрхэм зорилгод нийцэх зорилго нэгт байгууллагуудад нээлттэй байдаг. Гишүүнчлэлийн хувьд тухайн байгууллагын Холбооны үндсэн үйл ажиллагаан дахь оролцоо, хамтын ажиллагаа зэргээс хамааруулан дараах байдлаар ангилдаг.
– Үндсэн гишүүн
– Дэмжих гишүүн
– Холбогдох гишүүн

Дэлгэрэнгүй

Банкны салбарын тойм

Видео Мэдээлэл

Сургалт, Уулзалтын танхимууд