Европын холбооны төлбөрийн үйлчилгээний удирдамж

Нээлттэй банкны үзэл баримтлал олон улсад одоогоос 10-д жилийн өмнөөс үүсч хөгжиж ирсэн бөгөөд үүнд 2015 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Евро парламентаас баталсан Европын холбооны Төлбөрийн үйлчилгээний удирдамж (PSD2) чухал нөлөө үзүүлсэн байдаг. Уг удирдамжийн хүрээнд төлбөрийн үйлчилгээний оролцогчид API платформуудыг үүсгэж, харилцагчийг олон шатлалтайгаар таньж баталгаажуулж, хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдсан гэж үздэг.

2023 оны 6-р сард уг удирдамжийн шинэчлэсэн төсөл (PSD3)-ийг Евро парламентаас зарласан бөгөөд Монголын банкны холбоо болон Монголын финтекийн холбооноос уг шинэчилсэн удирдамжийн төслийг Монгол хэлээр орчуулан, олон нийтэд нээлттэйгээр хүргэж байна.

Орчуулга татах: PSD2

Орчуулга татах: PSD3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy